دفتر

شرایط استفاده

استفاده از خدمات دفتر به معنی قبول این شرایط است. نقض این شرایط می‌تواند موجب قطع دسترسی شما به خدمات دفتر شود.

تلاش برای دسترسی به اطلاعات دیگران یا آسیب رساندن به خدمات دفتر مجاز نیست و حتی می‌تواند پی‌گیری قضایی شود.

استفاده از خدمات دفتر برای کارهای خلاف قانون مجاز نیست. (منظور قوانین کشور جمهوری اسلامی ایران است.)

این شرایط می‌تواند در آینده از سوی دفتر تغییر کند.